DisneyCarsCollection
  Kabuto
 Kabuto


 

Kabuto
(unibody variant)


 

Filmszene:
Cars 2


 

Kabuto Stripped

 

Filmszene:
CarsToons - Tokio Mater


Kabuto with Flame
(Streets Of Japan 3-pack)

 

Kabuto with Flame
(eyes variant)
(prototype)

 

Filmszene:
CarsToons - Tokio Mater


 
 
 
  3 Besucher (71 Hits) waren bereits auf dieser Seite.